قسمت دوم آموزش جامع و کامل تنیس از قوانین گرفته تا داوری و خطاها در ورزش تنیس خاکی که در زیر موضوعات آن را مشاهده میکنید را رد ادامه مطالب مشاهده نمایید.

آموزش جامع مخصوص بازیکنان و داوران تنیس خاکی (قسمت دوم)


21- بازیكن مانع حریف می‏شود
22- اصابت توپ به خط
23- برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین
24- برگشت دادن صحیح توپ
25- زمانیكه بازیكن از بازی بازداشته شود
26- حساب امتیازات در گیم
27- حساب امتیازات در ست
28- حداكثر تعداد ستها
29- شرح وظایف مسئولان
30- حفظ تداوم بازی و زمانهای استراحت
31- راهنمائی بازیكن (توسط مربی و یا غیره)
32- تعویض توپ
33- بازی دوبل
34- زمین بازی دوبل
35- ترتیب سرویس در بازی دوبل
36- ترتیب دریافت سرویس در بازی دوبل
37- سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
38- دریافت سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
39- خطای سرویس در بازی دوبل
40- گردش توپ در بازی دوبل
ضمیمه1:مقررات لازم جهت انجام آزمایشات ماده3
ضمیمه2: قوانین بازی با صندلی چرخدار

به ادامه مطالب بروید

ماده 21- بازیكن مانع حریف می‏شود
اگر بازیكن اقدام به هر عملی كند كه مانع اجرای ضربه توسط حریف شود، چنانچه این عمل عمدی باشد بازیكن امتیاز را از دست می‏دهد و اگر سهواً باشد، باید اعلام بجا شود.
مورد 1- چنانچه بازیكن در حین زدن ضربه به حریف برخورد كند آیا تنبیهی شامل حال او خواهد شد؟
پاسخ: خیر- مگر اینكه داور اقدامی را ضروری بداند كه در آن صورت طبق ماده 21 عمل خواهد كرد.
مورد2- اگر توپ از روی تور برگشت كند، بازیكنی كه باید به توپ ضربه بزند می‏تواند برای زدن ضربه بروی تور، روی به داخل زمین حریف خم شود. در این موقع اگر بازیكن حریف مانع اجرای ضربه او شود، چگونه باید عمل كند؟
پاسخ: مطابق ماده 21 داور می‏تواند امتیاز را به بازیكنی كه برای او ایجاد مزاحمت شده است، بدهند و یا اعلام بجا كند. (به ماده 25 رجوع شود).
مورد3- آیا می‏توان دوبار ضربه به توپ را كه سهواً انجام می‏شود با توجه به ماده 21، عملی كه مانع حریف می‏شود، تلقی نمود؟
پاسخ: خیر- مگر اینكه داور اقدامی را ضروری بداند كه در آن صورت طبق ماده 21 عمل خواهد كرد.
مورد 2- اگر توپ از روی تور برگشت كند، بازیكنی كه باید به توپ ضربه بزند می‏تواند برای زدن ضربه بروی تو روی به داخل زمین حریف خم شود. در این موقع اگر بازیكن حریف مانع اجرای ضربه او شود، چگونه باید عمل كند؟
پاسخ: مطابق ماده 21 داور می‏تواند امتیاز را به بازیكنی كه برای او ایجاد مزاحمت شده است، بدهند و یا اعلام بجا كند. (به ماده 25 رجوع شود).
مورد 3- آیا می‏توان دوبار ضربه به توپ را كه سهواً انجام شود با توجه به ماده 21، عملی كه مانع حریف می‏شود، تلقی نمود؟
پاسخ: خیر

ماده22- اصابت توپ به خط
توپی كه به خط اصابت كند همانند توپیكه داخل محدوده خطوط زمین است به حساب می‏آید.

ماده 23-برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین
اگر توپ در گردش بعد از برخورد با زمین و اجزاء ثابت زمین (بجز تور، پایه هایزمین، پایه های بازی انفرادی طناب یا سیم نگهدارنده تور، كمربند تور یا نوار تور) برخورد نماید، امتیاز به بازیكن زننده ضربه تعلق می‏گیرد چنانچه قبل از اصابت توپ به زمین آن توپ و اجزاء ثابت زمین برخورد نماید، امتیاز به حریف زننده توپ تعلق می‏گیرد.
مورد 1- توپ برگشت داده شده به داور یا صندلی داور و یا جایگاه برخورد می‏نماید. بازیكن مدعی است كه توپ در مسیر ورود به داخل زمین بوده است.
پاسخ: بازیكن امتیاز را از دست می‏دهد.
ماده 24-برگشت دادن صحیح توپ
توپی كه به یكی از صور زیر برگشت داده شود، صحیح است:
الف) اگر توپ به تور پایه های زمین انفرادی، طناب یا سیم نگهدارنده تور، كمربند یا نوار تور برخورد نماید، به شرط آنكه از روی آنها گذشته و در داخل محدوده خطوط زمین حریف فرود آید.
ب) اگر توپ سرویس شده یا برگشت داده شده به صورت صحیح اصابت نماید، سپس به كمك چرخش زیری كه دارد و یا با جریان هوا جهش به عقب نماید و به زمینی كه از طرف آن آماده بازگردد و بازیكنی كه نوبت ضربه اوست با عبور از بالای تور به توپ ضربه بزند، بشرط آنكه بازیكن موارد ماده 20 را نقض نكند.
ج) اگر توپ از سمت خارج پایه ها با پایه های زمین انفرادی در سطحی بالاتر یا پائین‏تر نسبت به لبه تور برگشت داده شود، حتی در صورت تماس با پایه ها و پایه های زمین انفرادی مشروط برآنكه در داخل محدوده‏های خطوط زمین حریف فرود آید.
د) چنانچه راكت بازیكنی پس از زدن ضربه و برگشت ساده توپ، از روی تور عبور كند به شرط آنكه ضربه به توپ پس از عبور توپ از روی تور (به داخل زمین بازیكن) صورت گرفته باشد و توپ هم صحیح برگشت داده شده باشد.
د) اگر بازیكنی بتواند توپ سرویس شده و پا در حال گردش را برگشت دهد و توپ او به توپی كه در محدوده خطوط زمین حریف قرار دارد اصابت نماید.
تبصره:
در بازی انفرادی چنانچه جهت راستی بیشتر زمین دوبل را با پایه های زمین انفرادی تجهیز كرده و مورد استفاده قرار دهند، پایه تور زمین دوبل بخشهایی از تور، طناب یا سیم نگهدارنده تور و نوار تور كه خارج از پایه های زمین انفرادی واقع می‏شود، همیشه به عنوان اجزاء ثابت زمین محسوب شده و جزو پایه ها یا بخشهائی از زمین انفرادی به شمار نمی‏آید. توپی كه از زیر سیم نگهدارنده تور در قسمت بین پایه های زمین انفرادی و پایهفای كنار آن برگشت داده شود در صورتی كه با سیم نگهدارنده تور، تور و پایه ها تماس نبابد در محدوده خطوط زمین حریف فرود آید، صحیح است.
مورد1- توپی كه در حال خارج شدن از محدوده زمین بازی است به پایه ه‏ای تور یا پایه های زمین انفردای برخورد می‏كند و درون محدوده خطوط زمین حریف فرود می‏آید آیا این ضربه صحیح است؟
پاسخ: چنانچه سرویس باشد، خیر، مطابق قانون 10 (چ) چنانچه به جز سرویس باشد، بله، مطابق قانون 24 (الف)
مورد 2- آیا ضربه بازیكنی كه راكت را با دو دست نگه دارد و توپ را برگشت دهد صحیح است؟
پاسخ، بله.
مورد3- توپ سرویس شده و در حال گردش به توپی واقع در محدوده خطوط زمین بازی برخورد می‏كند آیا در این جا نتیجه امتیاز مشخص می‏شود؟
پاسخ: خیر، بازی باید اعلام (بجا) شود.
مورد4- آیا بازیكنی در زمان گردش توپ اجازه استفاده از بیش یك راكت را دارد؟
پاسخ: خیر- در تماس قوانین بصورت مفرد اشاره شده است.
مورد 5- آیا بازیكنی می‏تواند درخواست كند كه توپ یا توپها واقع در محدوده خطوط زمین حریف برداشته شوند؟
پاسخ: بله- اما نه در هنگامی كه توپ در گردش است.

ماده 25- زمانیكه بازیكن از بازی بازداشته شود
در صورتیكه بازیكن از زدن ضربه خود توسط هر عاملی كه خارج از اختیار او باشد، بجز اجزاء دائمی زمین و بجز موارد ذكر شده در ماده21، بازداشته شود و باید اعلام بجا شود.
مورد1- یكی از تماشاچیان سد راه بازیكن می‏شود و او نمی‏تواند توپ را برگشت دهد. آیا بازیكن می‏تواند مدعی اعلام بجا شود؟
پاسخ: بله- چنانچه به تشخیص داور غیر از اجزاء ثابت زمین با ترتیبات زمین بازی، شرایطی خارج از اختیار بازیكن مانع او شده باشد.
مورد2- همانند مورد 1 اختلالی در بازیكن پیش می‏آید و داور اعلام بجا می‏نماید. اگر سرویس كننده در هنگام به گردش انداختن توپ یك سرویس خطا زده باشد، آیا او محق به اجرای دو سرویس است؟
پاسخ: بله- از آنجائیكه توپ در گردش بوده است طبق مقررات، بازی ونه فقط آن ضربه، تكرار می‏شود.
مورد 3- آیا بازیكن مطابق ماده 25 می‏تواند به جهت آنكه تصور می‏كرده حریف او از بازی بازداشته شده و بنابراین انتظار پاسخ او نمی‏گرفته مدعی اعلام بجا شود؟
پاسخ: خیر
مورد4- آیا چنانچه توپ در گردش با توپ دیگری در هوا برخورد كند، این ضربه صحیح محسوب می‏گردد؟
پاسخ: باید اعلام بجا شود مگر اینكه توپ دوم را یكی از بازیكنان به هوا زده باشد كه در این صورت داور مطابق ماده 21 اتخاذ تصمیم می‏كند.
مورد5- اگر داور یا هر قضاوت كننده دیگری به اشتباه اعلام خطا یا خارج نماید و بعد اشتباه خود را تصحیح كند، كدام نظر باید ملاك قرار گیرد؟
پاسخ: باید اعلام بجا شود مگر اینكه داور اختلالی در بازی هیچیك از بازیكنان روی نداده باشند كه در اینصورت نظر تصحیح شده باید ملاك قرار گیرد.
مورد6- چنانچه توپ سرویس اول كه خطا شده، بازگشت كرده و در هنگام اجرای سرویس دوم اختلالی در پاسخ دریافت كننده سرویس ایجاد نماید، آیا دریافت كننده سرویس می‏تواند مدعی اعلام بجا شود؟
پاسخ: بله- اگر او امكان خارج كردن این توپ را داشته و در این كار اعمال كرده باشد دیگر نمی‏تواند مدعی اعلام بجا شود.
مورد 7- اگر توپ به شی ساكنی و یا متحرك واقع در محدوده خطوط زمین برخورد نماید، ضربه صحیح است؟
پاسخ: ضربه صحیح است مگر اینكه شی ساكن پس از به جریان درآمدن توپ به داخا امده باشد كه در اینصورت باید اعلام بجا شود. اگر توپ در جریان بازی با شی‏ای باشد كه در روی زمین و یا در بالای سطح زمین در حركت است برخورد كند باید اعلام بجا شود.
مورد 8- سرویس اول خطا و سرویس دوم صحیح است اما طبق ماده 25 یا بعلت عدم توانائی داور در تصمیم‏گیری، نیاز به اعلام بجا می‏شود قانون در این مورد چیست؟
پاسخ: باید خطای سرویس اول در نظر گرفته نشود و توپ از نو به گردش درآید.

ماده26-حساب امتیازات در یك گیم
هر گاه بازیكنی امتیاز اول را بگیرد امتیاز 15 برای آن بازیكن ثبت می‏شود. با گرفتن امتیاز دوم، امتیاز 30 اعلام می‏شود. با گرفتن امتیاز سوم امتیاز آن بازیكن 40 اعلام می‏شود. هر گاه بازیكن امتیاز چهارم را نیز بگیرد، امتیاز به صورت اعلام گیم مشخص می‏شود.
مگر اینكه: اگر هر یك از دو بازیكن سه امتیاز بگیرند، حساب امتیاز برابر (دیویس) اعلام می‏شود و امتیاز گرفته شده توسط یك بازیكن به عنوان (آوانتاژ) امتیاز مثبت اعلام می‏شود. اگر همین بازیكن امتیاز دیگری بگیرد، برنده گیم می‏شود. ولی اگر حریف امتیاز بعدی را بگیرد، حساب امتیازات دوباره به صورت برابر اعلام می‏شود. این كار به همین ترتیب ادامه می‏یابد تا آنكه یكی از بازیكنان پس از اعلام نتیجه برابر دوباره امتیاز بگیرد كه نتیجه گیم به نفع آن بازیكن اعلام می‏شود.
1-Game
2-Deuce
3-Advatage

ماده 27- حساب امتیازات در ست
الف) بازیكنی كه زودتر شش گیم را بگیرد برنده ست می‏شود. البته به شرطی كه دو گیم از حریف جلوتر باشد. هر جا كه لازم باشد باید ست را ادامه داد تا این در اختلاف حاصل گردد.
ب) روش امتیاز بندی دیگری كه می‏تواند جایگزین روش فوق ‏الذكر (پاراگراف الف) باشد، روش تای-بریك است به شرط آنكه تصمیم به استفاده از آن پیش از برگزاری مسابقه اعلام شده باشد. در این صورت قوانین زیر باید رعایت گردد:
این روش هنگامی به اجرا در می‏آید كه نتیجه برابر شش از نظر گیمی حاصل شده باشد. از این روش نمی‏توان در ست سوم در بازی سه سته و در ست پنجم در بازی پنج سته استفاده نمود باید روش عادی یعنی برد و یا اختلاف دو گیم اجرا گردد مگر اینكه پیش از مسابقه به نحو دیگری اتخاذ تصمیم شده باشد. در یك گیم تای-بریك روش زیر اعمال می‏شود.
(I) بازیكنی كه زودتر 7 امتیاز را بگیرد، برنده گیم و ست می‏شود به شرط آنكه دو امتیاز از حریف جلوتر باشد. اگر امتیاز (برابر شش) شود، گیم باید ادامه یابد تا این اختلاف حاصل شود. در روش تای-بریك امتیاز دهی باید از سیستم عددی انجام شود.
1- Set
2-Tic-Break
3-Numerical Scorint
(II) بازیكنی كه نوبت سرویس او باشد برای تعیین امتیاز اول سرویس می‏كند. حریف او برای تعیین امتیازات دوم و سوم سرویس می‏كند و از آن به بعد هر بازیكن به تناوب برای دو امتیاز بعدی سرویس می‏كند تا برنده گیم مشخص شود.
(III)از امتیازات اول باید به تناوب از نیمه راست و چپ سرویس كرد، كه در ابتدا از نیمه راست شروع می‏شود. اگر سرویس از نیمه اشتباه زمین زده شود و معلوم نگردد تمام نتایج بازی كه از آن سرویس یا سرویسهای اشتباه در محل سرویس به محض آشكار شدن باید تصحیح شود. (توضیح آنكه بجز برای امتیاز اول كه سرویس از نیمه راست زده می‏شود، برای هر دو امتیاز بعدی تا پایان تای-بریك هر بازیكن به ترتیب اول از نیمه چپ و سپس از نیمه راست سرویس می‏كند).
(IV)بازیكنان باید پس از هر شش امتیاز و در خاتمه گیم تای-بریك اقدام به تعویض زمین بنماید.
(V)از نظر تعویض توپ، گیم تای-بریك بعنوان یك گیم محسوب می‏شود. البته اگر در شروع تای-بریك زمان تعویض توپ فرا برسد باید تعویض توپ را تا شروع گیم دوم ست بعدی به تعویق انداخت.
پاسخ: اگر بازیكن نوبت سرویس خود را كامل كرده، ترتیب سرویس به صورت جدید عوض كرده، ترتیب سرویس به صورت جدید عوض می‏شود اگر كشف اشتباه قبل از پایان نوبت سرویس بازیكن صورت گیرد، ترتیب سرویس به محض مشخص شدن باید تصحیح شود و هر امتیاز بازی شده محسوب می‏گردد.

ماده 28- حداكثر تعداد ست‏ها
حداكثر تعداد ستها در بازی پنج ست برای آقایان و سه ست برای بانوان می‏باشد.

ماده29- شرح وظایف مسئولان
در مسابقاتی كه داور تعیین می‏گردد و رأی او حكم نهائی است، اما هنگامی كه سرداور منسوب می‏گردد، در صورتی كه داور در موارد مربوط به تنیس قوانین اتخاز تصمیم نماید، جهت رسیدگی مجدد می‏توان موارد مورد اختلاف را به سرداور، حكم نهائی خواهد بود. در مسابقاتی كه برای داور دستیارانی تعیین می‏گردند (خط نگهدار- داور تور- داور خطای پا) تصمیم این افراد در مواردی كه باید سریعاً اعلام رأی نمود، قطعی خواهد بود، مگر اینكه به نظر داور اشتباه واضحی روی داده باشد كه در این صورت، حق تغییر رأی دستیاران خود و یا اعلام بجا خواهد داشت. وقتی یكی از دستیاران قادر به تصمیم‏گیری نباشد باید فوراً این مسئله را به داور اعلام كند تا داور اتخاذ تصمیم نماید. زمانی كه داور اعلام تا داور اتخاذ تصمیم نماید. زمانی كه اور قادر به تصمیم‏گیری در مواردی كه باید سریعاً اعلام رأی نمود، نباشد باید اعلام بجا نماید. در مسابقات جام دیویس یا مسابقات تیمی دیگر كه یك سر داور نیز در زمین حضور دارد، سر داور می‏تواند هر تصمیم اتخاذ شده را تغییر دهد و یا می‏تواند از داور بخواهد اعلام بجا نماید. سر داور به صلاح دید خویش می‏تواند هر زمان مسابقه را به علت تاریكی یا شرایط زمین و شرایط جوی به تعویق اندازد. در صورت به تعویق افتادن بازی حساب امتیازات و چگونگی جاگیری در زمین باید به همان صورت قبلی باشد، مگر اینكه سرداور و بازیكنان بالاتفاق به نحو دیگر به توافق برسند.
مورد1- داور اعلام بجا ولی بازیكن مدعی است كه نباید اعلام بجا شود. آیا می‏توان از سرداور خواست كه اتخاذ تصمیم نماید؟ روش پیش گفته در بازی انفرادی در بازی دوبل نیز صدق می‏كند. بازیكنی كه نوبت سرویس اوست.
جهت تعیین اولین امتیاز سرویس می‏كند و از آن به بعد هر بازیكن به همان ترتیبی كه در آن ست اقدام به زدن سرویس می‏كرد، برای تعیین تكلیف در امتیاز، سرویس می‏كند تا نتیجه گیم و ست معلوم گردد.
بازیكن (با دو بار بازی دوبل) كه در گیم تای-بریك نوبت اول سرویس را داشته‏اند باید در اولین گیم ست بعدی دریافت كننده سرویس باشد.
مورد 1- در امتیاز (برابر شش) تای-بریك اعمال می‏شود در صورتیكه قبل از مسابقه ادامه بازی به روش عادی اعلام شده باشد، آیا امتیازاتی كه بازی شده‏اند به حساب می‏آیند؟
پاسخ؟ اگر مشخص شدن اشتباه قبل از به گردش آوردن توپ برای امتیاز دوم دوم كسر شود، گیم به روش تای-بریك ادامه یابد.
مورد2- در امتیاز (برابر شش) بازی به روش عادی ادامه می‏یابد اگر به مطابق تصمیمات متخذه در قبل از مسابقه روش تای-بریك می‏یابد اجرا می‏شده است. آیا امتیازات بدست آمده محسوب می‏شوند؟
پاسخ: اگر اشتباه قبل از به گردش درآمدن توپ برای امتیاز دوم آشكار شود، امتیاز اول محسوب می‏گردد ولی اشتباه بعد از به گردش درآمدن توپ برای امتیاز دوم صورت گیرد روش عادی باید ادامه یابد. اگر امتیاز (برابر هشت) یا اعداد زوج بالا برسد باید روش تای-بریك اجرا شود.
مورد3- اگر در حین تای-بریك برای بازی انفرادی یا دوبل، بازیكنی خارج از نوبت سرویس بزند، آیا ترتیب سرویس بصورت جدید و تا پایان گیم ادامه می‏یابد؟
پاسخ: بله- سؤالاتی كه مربوط به تبیین قوانین است و موضوع آن اعمال شرایط ویژه می‏باشد باید توسط داور تصمیم‏گیری شود. با این وجود اگر داور و یا بازیكن نسبت به تصمیم‏گرفته شده اطمینان نداشته باشد، می‏توان از سرداور تقاضای تصمیم‏گیری نمود كه این نهائی است.
مورد4- اعلام خارج می‏شود اما بازیكن مدعی است كه توپ صحیح بوده آیا سرداور می‏تواند در این مورد تصمیم‏گیری كند؟
پاسخ: خبر- از آنجا كه این مورد یك رویداد لحظه‏ای است و این موضوع واقع مشخص كه در یك لحظه زمانی مشخص به وقوع پیوسته و تمام شده می‏باشد، لذا تصمیم مسئولان حاضر در زمین نهائی خواهد بود.
مورد5-آیا در صورتی كه به نظر داور خطای واضحی در زمان گردش توپ صورت گرفته باشد، می‏تواند پس از تبادل پایان توپ و تعیین نتیجه نظر خط نگهدار را تغییر دهد؟
پاسخ: خیر مگر اینكه بنا به اعتقاد داور مانع حریف شده باشند در غیر اینصورت داور تنها در صورتی می‏تواند نظر خط نگهدار راتغییر دهد كه اینكار را بلافاصله پس از انجام خطا صورت دهد.
مورد 6- خط نگهدار اعلام خارج می‏كند. داور كه به وضوح ندیده است، گمان می‏برد كه توپ صحیح بوده. آیا داور می‏تواند خلاف نظر نگهداری رأی دهد؟
پاسخ: خیر- داور تنها در صورتی می‏تواند نظر دستیاران خود را تغییر دهد كه هیچ شك و شبهه‏ای نداشته باشد. او تنها در صورتی می‏تواند نظر خط نگهداری را كه توپی را صحیح می‏داند تغییر دهد كه بتواند فاصله‏ای بین توپ و خط را ببیند. داور تنها در صورتی می‏تواند توپ خارج اعلام شده و یا خطائی كه توسط خط نگهدار اعلام شده را تغییر دهد كه برخورد توپ و یا فرود توپ در محدوده داخل خطوط زمین را مشاهده كرده باشد.
مورد7- آیا خط نگهدار می‏تواند پس از اعلام امتیاز توسط داور نظر خود را تغییر دهد؟
پاسخ: بله- اگر خط نگهدار متوجه اشتباه خود شود می‏تواند آن را تصحیح كند بشرط آنكه بلافاصله چنین كند.
مورد8- بازیكن پس از اعلام خارج توسط خط نگهدار مدعی است كه توپی را كه برگشت داده، صحیح بوده است. آیا داور می‏تواند خط نگهدار را تغییر دهد؟
پاسخ: خیر- داور هیچگاه نمی تواند در نتیجه اعتراض یا درخواست رسیدگی بازیكن، آنچه را كه اعلام شده تغییر دهد.

ماده30- حفظ تداوم بازی و زمانهای استراحت
از لحظه اجرای سرویس اول تا خاتمه مسابقه بازی باید بصورتی مستمر ادامه یاید و شرایط زیر نیز مراعات شود.
الف) اگر سرویس اول خطا باشد، سرویس كنند. باید بدون تأخیر اقدام به زدن سرویس باید همگون با سرعت معقول زننده سرویس بازی كند و هنگامی كه سرویس كننده آماده زدن سرویس است، او نیز آماده دریافت سرویس باشد. هنگام تعویض زمین از لحظه‏ای كه توپ از گردش خارج می‏شود تا زمانیكه توپ جهت امتیاز اول گیم بعدی به گردش افتد، حداكثر فاصله زمانی یك دقیقه و سی‏ثانیه می‏باشد. داور باید در جائیكه مانع و تداخلی موجب عدم استمرار بازی می‏شود، از اختیارات خود استفاده كند. سازمان دهندگان مسابقات بین المللی و مسابقات تیمی كه به مورد تأئید ITF هستند می‏توانند فاصله زمانی مجاز بین دو امتیاز را خود تعیین نمایند كه به هر حال نباید بیش از 25 ثانیه باشد.
ب) هیچگاه نباید جهت تجدید نیرو و یا نفس‏گیری و یا بخاطر وضعیت فیزیكی بازیكن، بازی را به حال تعلیق درآورد، در آن تأخیر بوجود آورد و یا مانعی در ادامه بازی ایجاد نمود. به هر حال در پیش آمدهای منجر به جراحت داور می‏تواند برای یكبار و به مدت سه دقیقه بازی را متوقف كند. سازمان دهندگان مسابقات بین‏ المللی و مسابقات تیمی مورد تأئید فدراسیون بین‏ المللی تنیس ITF می‏تواند این یك بار مهلت توقف بازی را از سه دقیقه به پنج دقیقه افزایش دهند.
ج) اگر تحت شرایطی خارج از اختیار بازیكن البسه، كفش یا وسایل او (بغیر از راكت تنیس) دچار اشكال یا آسیب شوند به نحوی كه ادامه بازی را ناممكن یا ناراحت كننده كند، داور می‏تواند بازی را متوقف كند تا اشكال تصحیح شود.
د) داور می‏تواند هر زمان كه ضروری باشند یا مناسب تشخیص دهد بازیكن را متوقف كند و یا به تأخیر اندازد.
ه) بعد از ست سوم یا در مورد بانوان پس از ست دوم هر كدام از بازیكنان می‏توانند حداكثر ده دقیقه استراحت كنند. در كشورهائی كه در عرض جغرافی 15 شمالی و 15 جنوبی واقع شده‏اند مدت استراحت 45 دقیقه و یا بیشتر است. در صورت لزوم و در صورتیكه شرایط خارج از اختیار بازیكنان ایجاد كند، داور می‏تواند بازی را تا مدتی كه لازم می‏داند متوقف كند. اگر بازی متوقف شود و به روز دیگری موكول گردد. این استراحت پس از انجام سه ست، (مورد بانوان پس از انجام دو ست بازی) انجام می‏شود. در این مورد یك ست ناتمام به عنوان یك ست كامل به حساب می‏آید. هر كشور و یا كمیته سازمان دهنده مسابقات جهانی و مسابقات سطوح پائین‏ تر، بجز مسابقات حرفه‏ای بین المللی تنیس (جام دیویس و جام فدراسیون) مختار هستند كه این شرایط را تعدیل یا از قوانین خود حذف نماید و به شرط آن كه اعلام این امر قبل از شروع مسابقات صورت گیرد.
و) كمیته مسابقات اختیار تصمیم‏گیری در مورد میزان زمان مجاز برای گرم كردن پیش از شروع مسابقه را دارد. اما این زمان نباید بیش از 5 دقیقه شود و باید قبل از آغاز مسابقات اعلام شود.
ز) هنگامیكه اعمال سیستم تنبیه مرحله به مرحله و تنبیه امتیاز مورد تأئید باشد، داور باید تصمیم خود را در محدوده قوانین این سیستم اتخاذ نماید (تنبیه مرحله به مرحله) تنبیهی است كه مرور شدت مجازات با هر خطائی اضافی افزایش می‏یابد. مثلاً اول اخطار داده می‏شود، سپس امتیاز كسب می‏گردد، بعد گیم به حریف واگذار می‏شود و در آخر بازیكن اخراج می‏شود اما در تنبیه با كسر امتیاز با هر خطای بازیكن یك امتیاز به حریف داده می‏شود.
ح) در صورت نقض قوانین مربوط به ادامه بازی به صورت مستمر، داور می‏تواند پس از دادن اخطار لازم، بازیكن خاطی را فاقد صلاحیت ادامه بازی اعلام كند.
1- Point Penalty
2-non-Accumulatue Point Penalty

ماده 31- راهنمائی بازیكن توسط مربی یا غیره
در حین انجام مسابقات تیمی، بازیكن می‏تواند در مواقع تعویض زمین، در خاتمه گیم، توسط كاپیتان كه در زمین بازی حضور دارد راهنمائی شود. اما این قانون شامل مواقعی كه در ضمن اجرای تای بریك تعویض زمین صورت می‏گیرد، نمی‏شود. در هیچ مسابقه دیگری بازیكن حق دریافت راهنمائی ندارد، اعمال دقیق مفاد این قانون ضروری است. پس از دادن اخطار لازم می‏توان بازیكن خاطی را اخراج كرد. در تنبیه مرحله داور می‏باید مجازاتهائی منطبق بر این روش تنبیهی اعمال نماید.
مورد 1- اگر راهنمائی بازیكن بصورتی غیر آشكار و با علائم صورت گیرد، آیا باید به او اخطار داد و یا بازیكن را اخراج كرد؟
پاسخ: داور باید به محض اطلاع از راهنمائی شدن بازیكن چه به صورت گفتاری و چه به صورت علائم، اتخاذ تصمیم نماید. اگر داور متوجه راهنمائی بازیكن نشود، حریف می‏تواند توجه او را به این مطلب جلب نماید.
مورد2- آیا بازیكن می‏تواند در زمان استراحت قانونی، مطابق ماده 30 (ه) و یا هنگامی كه بازی متوقف شده و او زمین را ترك كرده، (راهنمائی شود؟)
پاسخ: بله- در این شرایط بازیكن در زمین بازی حضور ندارد، هیچ محدودیتی برای دریافت راهنمائی وجود ندارد.
تبصره:
كلمه راهنمائی شامل هر نوع تعلیم یا راهنمائی می‏گردد.
1- coaching

ماده 32- تعویض توپ
در مواردی كه باید توپها را پس از تعداد گیمهای مشخص تعویض كرد، اگر توپها در موعد مقرر تعویض نشوند این اشتباه باید طوری تصحیح شود كه بازیكنی (و دو یار در بازی دوبل) كه در صورت تعویض به موقع توپها نوبت سرویس او بوده است مجدداً نوبت سرویس او فرا رسد. از آن به بعد باید تعویض توپها طوری قرار گیرد كه فاصله تعداد گیمهای مشخص شده برای تعویض توپها رعایت شود.

ماده33- بازی دوبل
بجز موارد ذیل قوانین فوق‏الذكر در بازی دوبل نیز صدق می‏كنند.

ماده 34- زمین بازی دوبل
در بازی دوبل، عرض زمین باید 97/10 متر باشد، یعنی در هر نیمه 37/1 متر عریض‏تر از زمین بازی انفرادی و آن بخشهائی از خطوط كناری زمین بازی انفرادی كه بین دو خط سرویس واقع می‏شوند به نام خطوط سرویس كناری نامیده می‏شوند. در موارد دیگر زمین بازی، همان است كه در ماده یك شرح داده شده است اما قسمتهائی از خطوط كناری زمین انفرادی كه بین خط انتهائی و خط سرویس در هر ست تور واقع شده را می‏توان حذف نمود.

ماده 35- ترتیب سرویس در بازی دوبل
ترتیب زدن سرویس در ابتدای هر ست به شرح زیر انجام می‏گیرد:
دو یاری كه نوبت سرویس دارند، در گیم اول هر ست باید تصمیم بگیرند كه كدامیك سرویس نمایند و دو یار طرف دیگر باید به همین ترتیب برای زدن سرویس گیم دوم تصمیم بگیرند و یا بازیكنی كه در گیم اول سرویس كرده باید در گیم سوم سرویس كند و یار بازیكنی كه در گیم دوم سرویس كرده باید در گیم چهارم سرویس كند و به همین ترتیب در گیمهای بعدی ست باید عمل شود.
مورد 1- در بازی دوبل یكی از بازیكنان در موعد مقرر حاضر نمی‏شود و یار او مدعی است كه اجازه دارد به تنهائی مقابل حریفان بازی كند. آیا ادعای او صحیح است؟
پاسخ: خیر

منبع: http://tennisl.mihanblog.com/post/13طبقه بندی: قوانین رشته های ورزشی،

تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1398 | 12:13 ب.ظ | نویسنده : سالارنسب امید | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات