تاریخ ورزش نوین ایران به روایت شادروان استاد احمد ایزدپناه


با سلام و عرض ادب خدمت همنوردان عزیز لطفا این مطالب را با دقت بخوانید بسیار مفید است
باعث میشود قدر زمان فعلی و امکانات ورزشی حال حاضر را بدانیم و تحسین کنیم پیشکسوتان و بزرگان ورزش این مرز و بوم را که با چه مشکلات و مشقاتی ورزش این کشور را معرفی کردنند.

---------------------------------------------------

 دوران کودکی
استاد احمد ایزدپناه در سال 1289 در تهران پشتمسجد سپهسالار به دنیا آمد: «آن زمان دور تهران خندق بود. ما با بچه ها درکوچه های پشت مسجد مسابقه دو می دادیم، آن زمان یخچال ها بهترین مکان برایبازی بچه ها بودند. کودکی من اینطوری گذشت. مسابقه دو در یخچال و دور خندقمی دادیم. هنوز طعم شیرین فوتبال آن زمان یادم هست. یک روز بادکنک گوسفندو یک روز بادکنک گاوی را باد می کردیم و بازی می کردیم . یک روز هم کهدسترسی به این جور توپ ها نداشتیم جوراب هایمان را پر از پنبه می کردیم ومی دوختیم و می زدیم. هیچ وسیله و امکاناتی نداشتیم

 1.jpg

المپیک ایران
سال 1303 در میدان مشق نظامی (وزارت امورخارجه امروز) مسابقه ای ترتیب داده شد به نام المپیک ایران که همهورزشکاران خارجی و داخلی شرکت داشتند، این اولین مسابقه نیمه رسمی بود کهمن هم تماشاگرش بودم . برادرم دکتر ایزدپناه در صد متر و پرش طول برندهشد. البته از سال 1300 مسابقات فوتبال غیر رسمی برگزار می شد که توسطمرحوم ابوالفضل صدری رئیس مجمع ترقی و ترویج فوتبال بود که بعد من مسئولششدم.

 دوچرخه سواری با اسب  -  - مسجد و تیر چراغ  برق
در سال 1313، اولین مسابقه رسمی دوچرخه سواری را هم گذاشتیم با دوچرخه های معمولی، در مسیرتهران تا دربند و از دربند تا تهران. یک مسابقه دوچرخه سواری حداقل 10 تاماشین و موتور و وسیله نقلیه لازم دارد ولی ما هیچی نداشتیم. آمدیم ازفرمانده سوار دانشکده افسری، سرگرد افخمی ده تا اسب قرض گرفتیم. از پیچشمیران تا دربند یک کیلومتر به یک کیلومتر، یک سوار روی اسب را سر هرکیلومتر به عنوان ناظر گذاشتیم. این ناظر یک کیلومتر بر گروه دوچرخه نظارتمی کرد و بعد تحویل می داد به سوار حاضر در سر کیلومتر دیگر. برای ما دراین مسابقه هیچ پیشامد ناگواری روی نداد. آخر مسابقه از ورزشکاران بهوسیله سروان سیاسی در کافه شهرداری تهران پذیرایی شد. مسیر این مسابقه ازلاله زار شروع می شد و از نادری و پهلوی می رفت بالا که جاده ها همه خاکیبود اما خوشبختانه پنچری نداشتیم.

2.jpg 

بنیانگذاران
از سال 1311 من به خدمت وزارت معارف درآمدم کهاز همان موقع مسئولیت دوومیدانی مدارس تهران را به من واگذار کردند. درهمین سال هم من در دانشکده افسری به سمت معلم ورزش استخدام شدم. تقریباًپایه ورزش ارتش و باشگاهها از همان دانشکده افسری شروع شد. با نیروی فعالو قوی که همگی از بنیانگذاران ورزش ایران بودند (میرمهدی ورزنده، ابوالفضلصدری، دکتر بیرجندی، منوچهر مهران، پادگورنی، حسین بنایی، شایسته،غلامحسین مفید، میرمهدی صفوی و ...) اولین مسابقه دو صحرانوردی و سایرمسابقات رسمی را برگزار نمودیم.

 پرش ارتفاع و پیست و خندق و دسته بیل!
در سال 1312 که معلمدبستان صفوی بودم، آن طرف دبستان خندق بود، آنور خندق هم جالیز. رفتمبازار یک دسته بیل گرفتم و مقداری طناب، دوتا پیت هم می بردیم آنجا. دوتااز بچه ها می رفتند روی پیت ها و طناب را نگه می داشتند و من دورخیز میکردم و می آمدم پرش می کردم.
چون برای پرش با نیزه، نیزه نداشتیم، ازدسته بیل به جای نیزه استفاده می کردم. البته قبل از من مرحوم ابوالفضلصدری و مرحوم بازرگان با همین چوبها پرش با نیزه می کردند. بدین ترتیب دردوره ای که وسیله ای برای ورزش نداشتیم، خودمان وسایلی را خلق می کردیم.

 استخر کاه و پرش ارتفاع
از سال 1313 اولین اردوی وزارت معارف به سرپرستی مستر گیبسون برگزار شد که تمامی معلمین کشورجمع شدند، آمدند منظریه و در این اردو پایه ورزش کشور ریخته شد. اولینسمینار دوومیدانی هم همانجا تشکیل شد و مواد دوومیدانی آموزش داده شد تااین رشته در مدارس پایه ریزی شود. در اردوی منظریه یادم نمی رود که یکاستخر مخروبه بود که من کاه ریختم و پرش ارتفاع یاد می دادم. من همیشه میتوانم 24 سالگی ام را در منظریه مجسم کنم که به دیگران دویدن و پریدن یادمی دهم. من اولین کسی بودم که در پرش ارتفاع درمنظریه با استیل هورین (پیچغربی) 80/1 متر پریدم.

 3.jpg

شنای مدرن
ما شنای مدرن بلد نبودیم تا اینکه در سال 1313معلمین کالج تهران آمدند و در منظریه که اردو گذاشته بودیم به ما شنایمدرن یاد دادند و اولین کلاس نجات غریق هم آنجا شروع شد. ما از همان سالدر اردوی اقدسیه، به دانشجویان دانشکده افسری شنا یاد دادیم. استخر اقدسیهچیزی شبیه منبع آب و عمقش 6/7 متر بود. واترپلو هم برای اولین بار در همینمنبع انجام دادیم، به وسیله سروان قهرمانی پایه واترپلو و شنای مدرن راگذاشتیم. بعد شیرجه را راه انداختیم که گفتیم پرش در آب. اولین سکوی پرشدر آب هم به ارتفاع 3 متر، 5 متر و 7 متر در اقدسیه به وسیله مهندسینفرانسوی درست شد.

 کفش همگانی و خط کشی قیطانی
آن زمانها انجمن تربیت بدنیپول نداشت که بدهد به ما و ما مسابقه برگزار کنیم. دوستان ما و پیشکسوتانما از جمله مرحوم صدری با ایمان کاملی که به خداوند و کسوت خودشان داشتند،خیلی زحمت می کشیدند. یعنی ما اصلاً وسیله نداشتیم. هر کدام از دوستان منکه می رفتند خارج می گفتند فلانی چی برات سوغات بیارم؟ می گفتم: یک جفتکفش «دو». این کفش دو را چند نفر دونده می پوشیدند. این می پوشید صد مترمی دوید و در می آورد می داد به دونده دیگر که می خواست 400 متر بدود، اومی دوید و تمام می کرد و در می آورد و می داد به دونده استقامت. مااینطوری قهرمان پرورش می دادیم، خوب یادم است. برای خط کشی پیست امجدیه ماسه خروار گچ لازم داشتیم. از مرحوم صدری رئیس تربیت بدنی خواستیم. «150من» به ما داد، گفتیم چه جوری با این «150 من» اینهمه جا را خط کشی کنیم؟گفت که «پول نداریم، خط قیطانی بکش!» عرض خط باید 5 سانتی متر می شد ولیما چون پول نداشتیم قیطانی کشیدیم.

بعداز تماشای المپیک ایران در سال 1303 آمدیم در مسجد سپهسالار آن زمانتشکیلاتی درست کردیم که وظیفه اش برگزاری مسابقات دوومیدانی بین محلاتبود. جا نداشتیم می آمدیم مسجد، دور هم می نشستیم و شروع می کردیم به بحثو برنامه ریزی. نه متر داشتیم  نه کرونومتر، معیار ما تیر چراغ برق بود. می گفتیم ازاین تیر چراغ برق به آن تیر چراغ برق. همینطوری بین محله ها ومدارس مسابقه برگزار کردیم.
در سال 1310 با آقای شعاع معتمدی یک مسابقهدو ترتیب دادیم. در خیابان شهباز (دوشان تپه) که از سر پل دو می کردند، میآمدند تا دم میدان. آنجا خودم هم مسابقه دادم، در رشته 400 متر. اصطلاحاًمی گفتند 400 متر، اما مسافتش زیادتر بود. بنده برنده شدم.

 اولین کانون ورزش ایران
در سال 1311 کانونی تأسیس کردم بهنام کانون ورزش ایران که آقایان عباس مسعودی رئیس روزنامه اطلاعات، آقایافخمی، برادرم دکتر ایزدپناه، آقای سیاسی، محمد ذوالفقاری، برادران امیرابراهیمی، محسنی و قهرمان قهرمانی در آن عضویت داشتند. این کانون در گسترش


منبع: http://danestaniha.blog.ir/category/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/?page=8
طبقه بندی: تاریخ ورزش،

تاریخ : دوشنبه 11 فروردین 1399 | 12:57 ب.ظ | نویسنده : سالارنسب امید | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات