آموزش جامع و کامل تنیس از قوانین گرفته تا داوری و خطاها در ورزش تنیس خاکی که در زیر موضوعات آن را مشاهده میکنید را رد ادامه مطالب مشاهده نمایید.

آموزش جامع مخصوص بازیکنان و داوران تنیس خاکی

1- زمین بازی انفرادی
2- اجزاء ثابت زمین
3- توپ تنیس
4- راكت تنیس
5- زننده سرویس و دریافت كنندة سرویس
6- انتخاب زمین و سرویس
7- سرویس
8- خطای پا
9- اجرای ضربه سرویس
10- خطای سرویس
11- سرویس دوم
12- زمان اجرای سرویس
13- قانون بجا
14- قانون بجا در سرویس
15- ترتیب اجرای سرویس
16- زمان تعویض زمین
17- توپ در گردش
18- ثبت امتیاز به نفع زنندة سرویس
19- ثبت امتیاز به نفع دریافت كنندة سرویس
20- مواردی كه سبب از دست رفتن امتیاز می‏گردد


به ادامه مطالب بروید


ماده 1 زمین بازی انفرادی
زمین بازی مستطیلی است بطول 77/23 متر به عرض 23/8 متر. زمین توسط توری كه از یك سیم با طناب به قطر حداكثر 8/0 سانتیمتر آویزان است، به دو نیمه تقسیم می‏گردد. انتهای این سیم با طناب باید به بالای دو پایه در دو سوی تور متصل گردد یا از روی آن گردانیده شود. قطر مقطع پایه استوانه‏ای یا اصلاح مقطع پایه مكعب مستطیل شكل نباید بیش از 15 سانتیمتر بیشتر باشد. مركز مقطع پایه ها می‏باید در فاصلة 914/0 متری از زمین بازی واقع شود و ارتفاع پایه ها باید به گونه‏ای تنظیم گردد كه قسمت بالای سیم نگهدارنده تور در ارتفاع 07/1 متری از سطح زمین واقع شود در صورتی كه از زمین مشترك برای دوبل (به مادة 34 رجوع شود) وانفرادی استفاده شود باید تور را توسط دو پایه كه پایه های بازی انفرادی نامیده می‏شوند، در ارتفاع 07/1 متری نگاهداشت. مركز مقطع این پایه ها كه قطر و به اصلاح مقطع آنها نباید بیش از 5/7 سانتیمتر باشد در هر طرف در فاصلة 914/0 متری از زمین انفرادی واقع می‏گردد. تور بازی را باید چنان كشید كه فضای مابین دو پایه را كاملاً پر كند و شبكه‏ های تور به اندازه‏ای كوچكتر در نظر گرفته می‏شوند كه مانع عبور توپ شود. ارتفاع تور در وسط پایه 914/0 متر باشد لذا تور در این قسمت توسط كمربندی كاملاً سفید كه عرض آن بیش از 5 سانتیمتر نباشد محكم در ارتفاع مورد نظر نگاهداشته می‏شود. نواری كاملاً سفید كه عرض آن بیش از 5 سانتیمتر و در فاصلة مساوی در بین دو خط كناری و به موازات آنها كشیده می‏شود. خط انتهائی در طرف داخلی زمین توسط علامت مركزی به طول 10 سانتیمتر و عرض 5 سانتیمتر در امتداد فرضی خط مركزی سرویس است و به دو بخش تقسیم می‏شود. علامت مركزی در هر طرف زمین بر خطوط انتهائی عمود ومتصل است. از كلیه خطوط دیگر نباید از 5/2 سانتیمتر كمتر و از 5 سانتیمتر بیشتر باشد، به استثناء خط انتهائی كه نباید بیشتر از 10 سانتیمتر عرض داشته باشد. در تمام اندازه‏گیریها باید لبه خارجی خطوط را در نظر گرفت. رنگ تمام خطوط باید یكنواخت باشد. استفاده از رنگهای سفید و یا زرد و نشانه‏های تبلیغاتی یا هر چیز دیگری كه در دو انتهای زمین قرار داده شده، غیر مجاز است. استفاده از رنگهای روشن تنها در صورتی مجاز است كه در این امر در دید بازیكنان اختلالی ایجاد نكند.
اگر نشانه‏های تبلیغاتی بروی صندلی خط نگهدارنده دو انتهای زمین نشسته‏اند، قرارداده شود، این نشانه‏ها باید فاقد رنگهای سفید و زرد باشند. از رنگهای روشن در صورتی مجاز است كه اختلال در دید بازیكنان ایجاد نكند.
1- basiline
2- Side- line
3- Service- line
4- Centerservice- line
5- Service courts
6- Center mark
تبصره:
در مسابقات جام دیویس و یا دیگر مسابقات رسمی قهرمانی فدراسیون بین المللی تنیس باید فاصله‏ای در پشت خطوط انتهائی در نظر گرفت كه كمتر از 4/6 متر نباشد و در طرف خارجی خطوط كنار هم باید فاصله‏ای در نظر گرفت كه كمتر از 66/3 متر نباشد. می‏توان صندلی خط نگهداران را در صورتیكه بیشتر از 914/0 متر بداخل این فضاها پیشروی نكرده باشند. در فاصله 4/6 متر از خطوط انتهائی در فاصلة 66/4 متر از خطوط كناری قرار دارد.
ماده 2 اجزائ ثابت زمین
اجزاء ثابت زمین نه تنها در برگیرندة تور، پایه های زمین انفرادی طناب یا سیم نگهدارندة تور- نوار تور و كمربند نگهدارندة تور است، بلكه در صورت وجود، شامل موانع انتهائی و كناری جایگاهها، صندلیهای ثابت یا قابل نقل و انتقال پیرامون زمین بازی، افراد اشغال كنندة صندلیها، كلیه دیگر اجزاء ثابت در پیرامون و یا بالای زمین بازی، داور، داور تور، داور خطای پا، خط نگهداران توپ جمع كنها البته در هنگامی كه جای مقر خود حضور دارند، نیز می‏گردد.
تبصره:
در تأمین اهداف این ماده باید متذكر شد كه مفهوم لغت داور در برگیرندة داور، افرادی كه به آنها در بین بازی مكان مشخص اعطاء شد و كلیه افرادی می‏شود كه جهت همكاری با داور در جریان مسابقه برگزیده شده باشند.

ماده 3 توپ تنیس
سطح بیرونی توپ باید یكنواخت و برنگ سفید یا زرد باشد، اگر روی توپ درزی وجود داشته باشد، این محل نباید بصورت دوخته و به شكل بخیه باشد. قطر توپ باید بیش از 35/6 سانتیمتر و كمتر از 67/6 سانتیمتر باشد و وزن آن باید بیش از 7/56 گرم و كمتر از 5/58 گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصلة 254 سانتیمتر بر روی یك سطح بتونی باید بیش از 135 سانتیمتر و كمتر از 147 سانتیمتر باشد تحت فشار 165/8 كیلو گرم توپ باید دچار فرورفتگی بداخل به میزان بیش از 56/0 سانتیمتر و كمتر از 74/0 سانتیمتر در قسمت جلوئی و فرورفتگی به میزان بیش از 89/0 سانتیمتر و كمتر از 08/1 سانتیمتر در قسمت پشتی شود. ارقام گفته شده در مورد این فرورفتگیها باید میانگین خواندن جدا از هم ارقام در هر یك از سه محور توپ باشد و در هر مورد اختلاف بین دو بار خواندن ارقام نباید بیش از 08/0 سانتیمتر گردد. برای بازی در ارتفاع بیش از 1219 متر از سطح دریا می‏توان از دو نوع دیگر توپ استفاده نمود. توپ اول تمام مشخصات پیش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بیش از 93/121 سانتیمتر و كمتر از 135 سانتیمتر است و فشار داخلی آن بیش از فشار خارج آن است. این نوع توپ مرسوم است به توپ پر فشار توپ نوع دوم تمام مشخصات پیش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بیش از 135 سانتیمتر و كمتر از 147 سانتیمتر است و فشار داخلی تقریباً برابر فشار خارجی است این توپ به منظور تطبیق باید برای مدت 60 روز یا بیشتر در همان ارتفاع مورد نظر جهت انجام مسابقه قرار گیرد. به این توپ معمولاً واژه توپ فشار صفر و یا توپ بدون فشار اطلاق می‏گیرد.
تمام آزمایشات در مورد جهش توپ اندازه و میزان فرورفتگی باید مطابق قوانین و ترتیبهای معین شده در ضمیمه 1 صورت گیرد.
1- Pressurised Ball
2- Zero-Pressure
3-Non-Pressrised

ماده 4- راكت تنیس
راكتهائی كه از مشخصات ذیل پیروی نكنند جهت بازی مطابق مقررات تنیس، مورد تأئید نمی‏باشند.
الف) قسمتی از راكت كه در انجام ضربه مورد استفاده قرار می‏گیرد باید تخت باشد و از یك شبكه زه درهم شده متصل به قاب راكت تشكیل می‏گردد. زه‏ها در محل تلاقی بازه‏های مجاور به تناوب از رو و زیر به یكدیگر می‏پیوندند و به هم تافته می‏شوند. در مجموع این شبكة زه باید یكدست باشد و بخصوص تراكم این شبكه در قسمت مركز نباید كمتر از سایر قسمتها باشد. زه‏ها باید عاری از هر گونه اضافات و اتصالات جنبی باشند مگر آنچه كه جهت پیشگیری و محدود كردن فرسودگی و پارگی و یا لرزش بكار رود كه باید اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمین اهداف فوق را داشته باشد.
ب) طول راكت كه دسته را نیز شامل می‏شود باید عاری از هر گونه اضافات و اتصالات جنبی باشد مگر آنچه كه جهت پیشگیری به محدود كردن فرسودگی، پارگی، لرزش و آنچه كه جهت تقسیم وزن بكار رود كه در این صورت باید اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمین اهداف فوق را داشته باشد.
و) قاب راكت كه شامل دسته نیز می‏شود و زه‏ها باید عاری از هر گونه وسیله‏ای باشند كه توانائی انجام تغییر عمده و مشخص و یا تغییر در تقسیم وزن در راكت: در هنگامی كه توپ در گردش است را امكان پذیر نماید. فدراسیون بین المللی تنیس در این مورد كه آیا راكت نمونه و مدل اولیه راكت از شرایط فوق‏الذكر تبعیت می‏كند و آیا راكت مورد تأئید است یا خیر تصمیم‏گیرنده است. چنین تصمیم‏گیری ممكن است بنا به ابتكار خود فدراسیون بین المللی تنیس و یا بدرخواست افراد ذینفع ماننذ بازیكن، كمپانی سازندة تجهیزات وسایل و یا سازمان ملی تنیس هر كشور و یا اعضای آنها صورت پذیرد. چنین تصمیم‏گیریها و درخواستها می‏بایست مطابق قواعد و ترتیبات مرسوم فدراسیون بین المللی تنیس برای بررسی درخواستها و جهت دادن پاسخ صورت پذیرد كه نسخه‏هائی از روند اجرای كار را می‏توان از دفتر معاونت اداری دریافت نمود.
مورد اول- آیا می‏توان از بیش از یك شبكة زه در قسمت ضربه زنندة راكت استفاده نمود؟
پاسخ: خیر- قانون به وضوح اشاره به یك شبكه می‏كند و نه شبكه‏هائی از رده‏های درهم تنیده.
مورد دوم- اگر زه‏ها در بیش از یك سطح قرار داشته باشد، آیا می‏توان شبكة زه در كل تخت و یكدست دانست؟
پاسخ: خیر
مورد سوم- آیا می‏توان از وسایلی كه موجب كاهش لرزش می‏شوند در روی راكت و كجا باید قرار داد؟
پاسخ: بلی- اما این وسایل را فقط می‏توان در خارج از شبكة بهم تافته زه قرار داد.
مورد چهارم- در هنگامیكه توپ در گردش است. بطور اتفاقی زه راكت بازیكنی پاره می‏شود آیا بازیكن مجاز به ادامه بازی با چنین راكتی است؟
پاسخ: بلی.
ماده 5- زننده سرویس و دریافت كننده سرویس
بازیكنان باید در دو سوی تور قرار بگیرند. بازیكنی كه در ابتدا با ضربة خود توپ را به گردش در می‏آورد زننده سرویس و فرد دیگر دریافت كننده سرویس نامیده می‏شوند.
مورد اول- اگر بازیكنی در ضمن زدن ضربه از خط فرضی امتداد تور عبور كند، امتیاز از دست می‏دهد؟
الف) قبل از ضربه زدن به توپ
ب) پس از ضربه زدن به توپ
پاسخ: در صورتی كه بازیكنی وارد محدودة خطوط احاطه كنندة زمین حریف شود، در هیچیك از موارد فوق با عبور از خط فرضی امتیاز از دست خواهد داد (مادة بیست) در مورد مانع شدن از اجرای ضربه حریف می‏تواند خواستار تصمیم‏گیری داور مطابق مادة 21 و 25 شود.
مورد دوم- زننده سرویس ادعا می‏كند كه دریافت كنندة سرویس باید در محدوة خطوط زمین خود قرار بگیرد، آیا چنین امری ضروری است؟
پاسخ: خیر- دریافت كنندة سرویس می‏تواند در هر جای دلخواه در زمین مربوطه قرار گیرد
ماده 6- انتخاب زمین و سرویس
در گیم اول حق انتخاب زمین و حق سرویس كنندة یا دریافت كنندة سرویس بودن به قید قرعه مشخص می‏گردد. برندة قرعه حق انتخاب را دارد و یا می‏تواند از حریف خود بخواهد یكی از موارد زیر را انتخاب كند.
الف) سرویس كننده و یا دریافت كنندة سرویس بودن كه در این صورت بازیكن دیگر باید زمین را انتخاب كند.

ماده 7- سرویس
اجرای ضربه سرویس باید تحت شرایط زیر صورت پذیرد. درست قبل از شروع ضربه سرویس كننده باید با پاهای متوقف در پشت خط انتهای (در لبة خارجی خط كه نسبت به تور دور است) بایستد در محدوده‏ های بین امتداد فرضی علامت مركزی تا خط كناری سپس سرویس در لحظه برخورد توپ و راكت پایان یافته تلقی می‏شود. بازیكنی كه فقط یك دست داشته باشد، می‏تواند توپ را با ضربه راكت به هوا پرتاب كند و سپس سرویس را انجام دهد.
مورد اول- آیا سرویس كننده در بازی انفرادی حق ایستادن در محدودة پشت خط انتهای زمین بین خط كناری بازی دوبل را دارد.
مورد دوم- اگر بازیكنی در هنگام زدن سرویس دو یا چند توپ را به جای یك توپ به هوا پرتاب كند، آیا خطا كرده است؟
پاسخ: خیر- باید اعلام بجا شود اما چنانچه این عمل را عمدی تلقی كند می‏تواند مطابق قوانین ماده 21 عمل كند.

ماده 8 خطای پا
الف) سرویس كننده در حین اجرای ضربه:
الف-1) جای خود را با راه رفتن یا دویدن تغییر ندهد. حركت اندك‏ پاها كه عملاً اثری بر محل اصلی سرویس كننده نگذارد به عنوان تغییر محل به وسیله راه رفتن یا دویدن تلقی نمی‏گردد.
الف-2) نباید با هیچیك از پاها ناحیه‏ای به جز محدودة پشت خط انتهای زمین در فاصله‏ای بین امتداد فرضی علامت مركزی تا خط كناری را لمس كند.
ب) منظور از كلمة پا قسمتی از پا، از قوزك به پائین است.

ماده 9- اجرای ضربة سرویس
الف) برای اجرای ضربة سرویس، سرویس كننده باید به تناوب در پشت نیمه راست و چپ زمین خود قرار گیرد. در هر گیم ابتدا باید از نیمه راست ضربه سرویس اجرا شود. اگر سرویس از نیمه اشتباه مشخص نگردد، تمام بازیهای انجام یافته با سرویس یا سرویس‏های زده شده از جهت اشتباه به قوت خود باقی می‏ماند ولی اشتباه در محل اجرای سرویس به محض تشخیص باید تصحیح شود.
ب) توپ سرویس شده باید پس از عبور از روی تور با زمین یا خطوط محدوه كار سرویس زمین حریف كه بصورتی مورب در نیمه دیگر زمین نسبت به محل سرویس قرار دارد، برخورد كرده و بعد توسط دریافت كنندة سرویس برگشت داده شود.

ماده 10 خطای سرویس
سرویس، خطا محسوب می‏گردد چنانچه:
الف) سرویس كننده از قوانین مواد 7-8 یا 9 (ب) تخطی نماید.
ب) اگر در زدن سرویس توپ به راكت برخورد نكند.
ج) اگر توپ سرویس شده قبل از اصابت به زمین به اجزاء دائمی زمین بجز(تور، كمربند تور، نوار تور) برخورد نماید.
مورد اول- بعد از پرتاب توپ بالا به عنوان مقدمه انجام ضربه سرویس، سرویس كننده تصمیم به نزدن توپ می‏گردد و در عوض آن را با دست می‏گیرد،آیا این كار خطا محسوب می‏گردد؟
پاسخ: خیر
مورد دوم- هنگام زدن سرویس در بازی انفرادی داخل یك زمین بازی دوبل كه دارای پایه های زمین انفرادی است، توپ به پایه زمین انفرادی برخورد می‏كند و بعد در كادر صحیح سرویس فرود می‏آید. آیا این خطا محسوب می‏گردد و یا باید اعلام بجا شود؟
پاسخ: در سرویس، خطا محسوب می‏گردد زیرا پایه های بازی انفرادی، پایه های زمین دوبل و بخشی از تور یا نوار تور مابین آنها جزء اجزاء دائمی زمین محسوب می‏گردند. (طبق ماده 2 و 10 و با توجه به تبصره ماده 24)
ب) انتخاب زمین كه در اینصورت بازیكن دیگر حق انتخاب سرویس كننده یا دریافت كننده سرویس بودن را دارد
مورد اول- آیا بازیكنان در صورت با تأخیر افتادن یا بحالت تعلیق درآمدن بازی قبل از شروع آن حق انتخاب مجدد را دارند؟
پاسخ: بلی- نتیجة قرعه كشی به قوت خود باقی است اما حق انتخاب مجدد در رابطه با زمین یا سرویس وجود دارد.

ماده 11- سرویس دوم
بعد از اعلام خطای سرویس (چنانچه خطای اول باشد) بازیكن باید از همان زمین كه سرویس خطا انجام داده اقدام به زدن سرویس كند مگر آنكه سرویس از نیمة اشتباه زده شده باید كه در این صورت طبق ماده (9) سرویس كننده حق زدن تنها یك سرویس از پشت نیمه دیگر زمین را دارد.
مورد اول- بازیكن از نیمه زمین سرویس می‏كند. او امتیاز را از دست می‏دهد و سپس ادعا می‏كند كه بخاطر اجرای سرویس از نیمه اشتباه زمین، خطا صورت گرفته است.
پاسخ: امتیاز به قوت خود باقی است و سرویس بعدی باید با توجه به امتیازات از نیمه صحیح زمین زده شود.
مورد دوم- (امتیاز برابر 15 است) و سرویس كننده به اشتباه از طرف چپ زمین سرویس می‏كند. او برنده امتیاز می‏شود سپس از طرف راست سرویس می‏زنند و خطای سرویس می‏كند. در این موقع اشتباه در امكان (برای سرویس آشكار می‏شود) آیا امتیاز قبلی به قوت خود باقی می‏ماند؟ سرویس بعدی او از كدام نیمه زمین باید زده شود.
پاسخ: امتیاز قبلی به قوت خود باقی می‏مامند. سرویس بعدی باید از نیمه چپ زمین زده شود. حساب امتیازات (15/30) است و سرویس كننده یك سرویس خطا زده است.

ماده 12- زمان اجرای سرویس
سرویس كننده تا زمانی كه دریافت كنندة سرویس آماده نباشد نباید سرویس كند. اگر دریافت كننده سعی به بازگشت توپ نماید بعنوان آماده بودن تلقی می‏گردد. اگر چنانچه دریافت كننده سرویس فرود نیامده خطا اعلام كند.

ماده 13 قانون اعلام بجا
در تمام مواردی كه با توجه به قوانین و یا بعلت هر گونه مداخله‏ای در بازی اعلام بجا ضروری می‏شود یكی از موارد زیر می‏باید مصداق یابد:
الف) هنگامیكه بجا در رابطه با سرویس اعلام می‏گردد فقط همان سرویس باید تكرار شود.
ب) اعلام بجا در هر شرایط دیگر موجب تكرار كامل آن امتیاز می‏گردد.
مورد ا- اختلال در انجام سرویس توسط عاملی خارج از قوانین مشروحه در ماده (14) صورت می‏گیرد. آیا تنها همان سرویس باید تكرار شود؟
پاسخ: خیر- كل آن امتیاز باید دوباره بازی شود.
مورد 2- اگر توپی در حین بازی پاره شود، آیا باید اعلام بجا كرد؟
پاسخ: بله

ماده 14- قانون بجا در سرویس
در سرویس هنگامی اعلام بجا می‏شود كه:
الف) توپ سرویس شده صحیحی به تور، كمربند یا نوار تور برخورد كند و یا توپ بعد از برخورد با تور، كمربند تور یا نوار تور به دریافت كننده یا به هر چیزی كه پوشیده یا به همراه دارد، قبل از برخورد با زمین اصابت كند.
ب) اگر زمانی كه دریافت كننده سرویس آماده نباشد سرویس زده شود یا سرویس خطائی انجام شود.
(رجوع به ماده 12 شود). در صورت اعلام بجا سرویس زده شده به حساب نمی‏آید و باید مجدداً سرویس كرد اما سرویس بجا موجب عدم احتساب سرویس خطای قبلی نخواهد شد و سرویس خطا به قوت خود باقی می‏ماند.

ماده 15- ترتیب اجرای سرویس
در پایان گیم اول دریافت كننده زننده سرویس سرویس بعدی می‏گردد و این ترتیب متناوباً در تمامی گیمهای بعدی بازی اجرا خواهد شد اگر بازیكنی خارج از نوبت سرویس كند. بازیكنی كه نوبت سرویس او بود، به محض مشخص شدن اشتباه باید سرویس كند اما تمامی امتیازات قبل از كشف اشتباه محسوب می‏گردد اگر قبل از مشخص شدن اشتباه، گیم به پایان برسد، ترتیب سرویس به صورت تغییر یافته ادامه خواهد یافت
ماده 16- زمان تعویض زمین
بازیكنان در پایان گیم‏های اول، سوم و به همین ترتیب در تناوبهای بعدی و در پایان هر ست زمین را عوض می‏كنند مگر اینكه مجموع تعداد گیمها در آن ست زوج باشد كه در این صورت تعویض زمین تا پایان گیم اول ست بعدی صورت نمی‏پذیرد و ترتیب صحیح دنبال نشود، بازیكنان باید به محض كشف اشتباه ترتیب صحیح را دنبال كنند.

ماده 17- توپ در گردش
از لحظه‏ای كه سرویس زده می‏شود توپ در گردش خواهد بود و به غیر از مواردی كه خطا یا بجا اعلام گردد. توپ تا زمان اعلام امتیاز باید در گردش بماند.
مورد 1- بازیكن جواب سرویس را صحیح نمی‏دهد. اعلام خطا نمی‏شود و توپ در گردش می‏ماند. آیا حریف می‏تواند بعداً و پس از خاتمه تبادل توپ مدعی امتیاز مربوطه شود؟
پاسخ: خیر- اگر بازیكنان بعد از وقوع خطا به بازی ادامه دهند كسی نمی‏تواند مدعی امتیاز برای آن خطا گردد بشرط آنكه حریف از اینكار باز داشته نشده باشد.
ماده 18- ثبت امتیاز به نفع زننده سرویس
سرویس كنندة زمانی امتیاز می‏گیرد كه:
الف) توپ سرویس شده (به شرط آنكه طبق ماده 14 بجا نباشد) قبل از برخورد با زمین به دریافت كننده سرویس هر آنچه پوشیده یا به همراه دارد برخورد نماید.
ب)دریافت كننده سرویس مطابق ماده 20 امتیاز را از دست بدهد.
ماده 19- ثبت امتیاز به نفع دریافت كننده سرویس
دریافت كننده زمانی امتیاز می‏گیرد كه:
الف) سرویس كننده دوبار پشت سر هم سرویس خطا بزند.
ماده 20- مواردی كه سبب از دست دادن امتیازات می‏گردد.
بازیكنی امتیاز از دست میدهد كه:
الف) قبل از اینكه توپ دو بار به زمین بخورد قادر به برگرداندن بدون واسطه توپ از روی تور نشود (مگر طبق ماده 24 الف یا ج )
ب) بازیكن توپ را به صورتی برگرداند كه به زمین یكی از اجزاء ثابت زمین و یا هر چیز دیگر خارج از محدود خطوط در برگیرنده زمین حریف برخورد كند (بجز موارد ذكر شده در ماده 24 الف یا ج).
ج) بازیكن توپ را حتی اگر در خارج از محدوده خطوط زمین والی كند ولی موفق به بازگرداندن صحیح توپ نشود .
د) در برگشت دادن توپ عمداً توپ را با راكت می‏گیرد و یا حمل می‏كند و یا عمداً به توپ پیش از یكبار ضربه می‏زند .
ه) بازیكن یا راكت بازیكن (در دست بازیكن یا به هر صورت دیگر) یا هر چیزی كه پوشیده یا به همراه دارد به تور، پایه های زمین، پایه های زمین انفرادی طناب یا سیم نگهدارنده تور، كمربند تور، نوار و یا زمین واقع در محدوده خطوط زمین حریف در زمان گردش توپ، برخورد نماید.
و) بازیكن توپ را قبل از عبور از تور والی كند.
ز) توپ در گردش به بازیكن یا هر چیزی كه پوشیده یا به همراه دارد بجز راكت كه در دست یا دستهای بازیكن باشد برخورد نماید.
ح) بازیكن با پرتاب راكت به توپ ضربه بزند.
ط) بازیكن به عمد و به صورت مشخص شكل و حالت راكت را در حین آنكه توپ در گردش است تغییر دهد.
مورد1- در هنگام سرویس كردن راكت از دست سرویس كننده رها می‏شود و قبل از برخورد توپ به زمین به تور برخورد می‏كند آیا این حالت خطای سرویس محسوب می‏شود یا اینكه بازیكن امتیاز را از دست می‏دهد؟
پاسخ: سرویس كننده امتیاز را از دست می‏دهد زیرا راكت او در حالیكه توپ در گردش بوده به تور برخورد كرده است.
مورد2- در سرویس راكت از دست سرویس كننده رها می‏شود و بعد از اصابت توپ به خارج از كادر سرویس به تور برخورد می‏كند. آیا این خطاست یا منجر به از دست رفتن امتیاز بازیكن می‏شود؟
سرویس به تور برخورد می‏كند. آیا این خطاست یا منجر به از دست رفتن امتیاز بازیكن می‏شود؟
پاسخ: این عمل خطا محسوب می‏گردد زیرا هنگام برخورد راكت به تور، توپ از گردش خارج شده بوده است.
�� والی: ضربه به توپ قبل از برخورد آن به زمین 1 - Volley
مورد3- فرد (الف) و (ب) در مقابل (ج) و (د) بازی می‏كند. (الف) به (د) سرویس می‏‏زند. (ج) قبل از برخورد توپ به زمین به تور برخورد می‏كند سپس به علت خارج بودن سرویس اعلام خطای سرویس می‏شود آیا (ج) و (د) امتیاز را از دست می‏دهند.
پاسخ: اعلام خطای سرویس اشتباه بوده است. (ج) و (د) امتیاز را قبل از آنكه بتوان اعلام خطا كرد، از دست داده‏اند زیرا (ج) در حالی به تور برخورد كرده كه توپ در گردش بوده است.
رجوع شوده به ماده 20
مورد 4- آیا بازیكن در حالی كه توپ در گردش است می‏تواند از روی تور به داخل زمین حریف بپرد و هیچگونه تنبیهی شامل حال او نگردد؟
پاسخ: خیر- بازیكن امتیاز را از دست می‏دهد.
مورد 5- بازیكن (الف) به توپ در نزدیكی تور چرخش زیر می‏دهد به طوری كه توپ به سمت (الف) باز می‏گردد. بازیكن (ب) ناتوان از رسیدن به توپ (در زمین خود) راكت خود را پرتاب می‏كند و توپ را به خارج از زمین (الف) می‏زند. آیا (ب) امتیاز این بازی را می‏گیرد یا خیر؟
پاسخ: (ب) امتیاز از دست می‏دهد.
مورد 6- بازیكنی كه خارج از كادر سرویس ایستاده بوسیلة توپ سرویس شده و قبل از برخورد آن با زمین مورد اصابت قرار می‏گیرد آیا امتیاز را می‏گیرد یا از دست می‏دهد؟
پاسخ: بازیكنی كه موردئ اصابت توپ قرار گرفته امتیاز را از دست می‏دهد. مگر طبق موارد ذكر شده در ماده 14 (الف)
مورد7- بازیكنی كه خارج از محدوده خطوط زمین ایستاده، توپ را والی می‏كند و یا آن را با دست می‏گیرد مدعی امتیاز می‏شود زیرا توپ بدون شك خارج بوده است.
پاسخ: او به هیچوجه نمی‏تواند مدعی امتیاز شود.
(A) چنانكه توپ را بگیرد امتیاز طبق ماده 20 (ز) از دست می‏دهد.
(B) اگر والی كند توپ را به صورتی ناصحیح بازگشت دهد. طبق ماده 20 (ج) امتیاز از دست می‏دهد.
(C) اگر والی كند و به صورتی صحیح توپ را برگشت دهد بازی ادامه می‏دهد.

منبع:
http://tennisl.mihanblog.com/post/12طبقه بندی: قوانین رشته های ورزشی،
برچسب ها: تنیس، ضربه، جلو، سرویس، داور،

تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1398 | 12:11 ب.ظ | نویسنده : سالارنسب امید | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات